top of page

Bedrijfsnoodplan / BHV Organisatie

Sinds de invoering van het arbo/ bhv besluit is er zelden zoveel onzin verspreid over de noodzaak en inhoud van het Bedrijfsnoodplan met de Bedrijfshulpverlening Organisatie en de specifieke cursussen die daarvoor gevolgd (zouden) moeten worden. Naar de reden hiervan kan men slechts gissen, maar het heeft natuurlijk mede haar oorsprong in de scherpe discrepantie tussen de professionele opleidingsinstituten en het georganiseerde quasie vrijwilligerswerk van "bekende organisaties" enerzijds en de oneigenlijke concurrentie van gesubsidieerde en betaalde overheidsinstellingen (de lokale brandweer, inkoopbureau's die nota bene gelieerd zijn aan hun eigen onderwijsinstellingen... etc.) anderzijds, die te pas en te onpas deze 'derde geldstroom' aansnijden en daarbij particuliere bedrijven en kleine zelfstandigen (MKB) letterlijk en figuurlijk dwars zitten en het brood uit de mond stoten.

Bij onze adviezen en cursussen wordt uitgegaan van de actuele wetteksten en richtlijnen op dit terrein; de cursist voldoet na succesvolle afronding in ieder geval aan het BHV – opleidingsprofiel van de Ministeries van Binnenlandse zaken en Sociale zaken en Werkgelegenheid.

 

Arbeidsomstandigheden

Het uitgangspunt van het arbeidsomstandighedenbeleid is dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het werken onder veilige en gezonde omstandigheden. SZW schept randvoorwaarden en bepaalt het kader waarbinnen bedrijven zelf maatregelen nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een belangrijk onderdeel betreft de ondersteuning door een gecertificeerde arbodienst. Werkgevers zijn onder meer verplicht een arbodienst in te schakelen voor het verzuimbeleid in het bedrijf en de beoordeling van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen niet door het werk ziek of arbeidsongeschikt worden. De reeds eerder door ons genoemde preventiemedewerker vervult hierin een spil functie !!

 

Goede arbeidsomstandigheden maken het ook mogelijk om mensen met een arbeidshandicap terug te laten keren in het arbeidsproces. De Arbeidsinspectie van het ministerie van SZW handhaaft de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op bedrijven en instellingen bij de naleving van wetten die op het terrein van SZW liggen. Het gaat daarbij om regels op het terrein van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt.

De Arbeidsinspectie adviseert beleidsdirecties over de vraag of regelingen in de praktijk (zullen) werken en of de naleving ervan te controleren is. Daarnaast informeert de Arbeidsinspectie burgers en bedrijven over allerlei wetten en regelingen.

De Arbeidsinspectie voert ook een aantal (wettelijke) taken uit, zoals het verlenen van vergunningen en het algemeen verbindend verklaren van bepalingen in C.A.O. ’s.

De medewerkers van de Arbeidsinspectie zijn tevens ‘de ogen en oren’ van het ministerie. De ervaringen die zij opdoen in de praktijk worden teruggekoppeld naar de beleidsdirecties.

Ze signaleren ook nieuwe ontwikkelingen. Op basis daarvan kan het beleid zo nodig worden bijgesteld.

De Arbeidsinspectie kent een centraal kantoor en zes regiokantoren.

bottom of page