top of page

Evacuatie

Dit onderdeel van de BHV modules wordt meestal geïntegreerd in de cursus kleine blusmiddelen omdat daarmee een direct oorzakelijk verband ligt.

Vanzelfsprekend heeft de BHV – er met zijn voorpostfunctie een belangrijke taak bij het melden van het incident. Het gebruik van de juiste communicatievormen en informatie verstrekking is daarbij van wezenlijk belang voor de besluitvorming die daarop volgt.

Uiteindelijk resultaat kan zelfs een volledige ontruiming en bijbehorend transport naar de in het bedrijfsnoodplan aangegeven verzamelplaats inhouden.

De BHV – er moet dus goed op de hoogte zijn van de beschikbare en gewenste communicatie en evacuatiematerialen , de vluchtwegroute aanduiding en bijbehorende taken.

Ook nu komt het vooral aan op het toepassen van de verworven kennis in de praktijk van de oefeninzet scenario’s.

 

Cursusinhoud:

 • Alarmering / melden van het incident

 • Interne en externe hulpverlening

 • Communicatie middelen

 • Ontruimingsplan

 • Evacuatiematerialen

 • Vluchtwegroute & pictogrammen

 • Vluchtwegtekening

 

Cursusexamen:

 • Theorietoets

 • Beoordeling praktische individuele inzet bij een ontruimingsoefening

 

Cursusduur:

 • 1 dagdeel of minder afhankelijk van de getraindheid van de cursisten

 

Ontruimingsoefening

De wettelijk voorgeschreven jaarlijks te houden ontruimingsoefening is de kroon op het werk van de bedrijfshulpverlening organisatie. Hieruit blijkt of de opgestelde bedrijfsnoodplan procedures en het daarin vervatte ontruimingsplan in de praktijk van een in scene gezet calamiteiten scenario, daadwerkelijk succesvol is.

Vanzelfsprekend zit hier een opbouw in, zodat zowel leidinggevende als uitvoerende middels een getrapte moeilijkheidsgraad door de jaren heen, op basis van de praktijkervaring en via door evaluaties bijgestelde processen, hiermee vertrouwd en getraind kan raken en blijven.

Tijdens de ontruimingsoefening leren leidinggevenden en uitvoerders de ontruimingsplan stappen in praktijk te brengen. Genomen beslissingen en uitgevoerde stappen worden nadien uitvoerig geevalueerd en waar nodig wordt het plan daarmee bijgesteld.

 

Procedure:

 • voorbespreking met de scenario spelers

 • voorinformatie verstrekking aan de uitvoerende in de bhv –organisatie

 • het optreden van de in scene gezette calamiteit

 • schriftelijke verslaglegging van de stappen van de bhv- organisatie

 • beeindiging van de ontruiming

 • evaluatie en nabespreking van de oefening

 • schriftelijk advies aan de bedrijfsleiding

Opzet:

 • maximale tijdsduur 1 dagdeel

 • uitvoering is alleen zinvol op uw eigen bedrijfslocatie

 • er is altijd een voorbespreking met leidinggevende

 • registratie / administratie is noodzakelijk en gewenst

bottom of page